Login

SCOTTISH AND GAELIC AIRS


Titles are listed in alphabetical order.  Where a title consists of more than one page the first page only is shown. 

A Rìbhin Òg Bheil Cuimhn' Agad
(Fair Maiden, Do You Remember)
ref. 152
£1.85
Quantity
A Phiùthrag 's A Phiuthar
(Little Sister, Little Sister)
ref. 228
£1.85
Quantity
A Rosebud By My Early Walk
Ref. 168

£1.85
Quantity
A' Fagail Barraigh
(Leaving Barra)
ref. 203
£1.85
Quantity
Ae Fond Kiss
ref. 231

£1.85
Quantity
Agnes Waltz
ref. 482

£3.25
Quantity
Aileen
ref. 505

£1.85
Quantity
Air Fail A Lail O
ref. 204

£2.50
Quantity
An Coinneachan
(Fairy Lullaby)
ref.172
£1.85
Quantity
And Ye Shall Walk In Silk Attire
ref. 548

£2.50
Quantity
An Eala Bhàn
(The White Swan)
ref. 137
£2.50
Quantity
An Gille Dubh Ciar Dubh
(My Dark-Haired Lad)
ref. 129
£1.85
Quantity
An t-Eileen Muileach
(The Isle Of Mull)
ref. 161
£2.50
Quantity
An t-Seann Dachaigh
(The Old Home)
ref. 153
£1.85
Quantity
An Tèid Thu Leam Air Bhàrr Nan Tonnan (Will You Come With Me Across The Sea)
ref. 202
£1.85
Quantity
Annie Laurie
ref. 192
£1.85
Quantity
Ar Éirinn Ní Neosfainn Cé Hí
(For Ireland I Would Not Tell Her Name)
ref. 603
£1.85
Quantity
Auld Hoose, The
ref. 238


£1.85
Quantity
Auld Lang Syne
ref. 326


£1.85
Quantity
Auld Robin Gray
ref. 491


£1.85
Quantity
Auld Scots Sangs, The
ref. 187

£1.85
Quantity
Banks O' The Dee, The
ref. 170

£1.85
Quantity
Ba Mo Leanabh
ref. 276

£1.85
Quantity
Bluebells Of Scotland, The
ref. 241

£1.85
Quantity
Boatman, The
(Fear a' Bhàta)
ref. 102
£1.85
Quantity
Bonnie Galloway
ref. 224

£1.85
Quantity
Bonnie Jeannie Gray
ref. 556

£1.85
Quantity
Bonnie Lass O' Ballochmyle, The
ref. 529

£1.85
Quantity
Bonnie Strathyre
ref. 291


£1.85
Quantity
Bonnie Wee Thing
ref. 524


£1.85
Quantity
Bonnie Wells O' Wearie, The
ref. 208


£1.85
Quantity
Broom O' Cowdenknowes. The
ref. 532


£1.85
Quantity
Ca' The Yewes
ref. 193

£1.85
Quantity
Cailin 'n Fhuilt Bhàin
(The Fair-Haired Girl)
ref. 411
£1.85
Quantity
Cailin Mo Rùin-Sa
(Dearest My Own One)
ref. 108
£1.85
Quantity
Caller Herrin'
ref. 489

£1.85
Quantity
Càrlabhagh
(Carloway)
ref. 410
£1.85
Quantity
Charlie Is My Darling
ref. 510

£1.85
Quantity
Cliabh Dineag
(Dineag's Creel)
ref. 248
£1.85
Quantity
Coill' An Fhasaich
(Rememberish Waternish)
ref. 113
£1.85
Quantity
Come By The Hills
ref. 398

£2.50
Quantity
Come O'er The Stream Charlie
ref. 150

£1.85
Quantity
Comin' Thro' The Rye
ref. 240

£1.85
Quantity
Crodh Chailein
(Colin's Cattle)
Ref. 456
£1.85
Quantity
Crovan's Galley
(Birlinn Ghoraidh Chrobhain)
ref. 105
£1.85
Quantity
Cuckoo, The
ref. 215

£2.50
Quantity
Dancing In Kyle, The
ref. 294

£1.85
Quantity
Dark Island, The
ref. 609

£2.50
Quantity
Dark Lochnagar
ref. 177

£2.50
Quantity
Dream Angus
ref. 194

£1.85
Quantity
Dreams Of Kintail
ref. 243

£2.50
Quantity
Eriskay Love Lilt
(Bheir Mi O)
ref. 157
£1.85
Quantity
Fail Ò Rò Mar Dh'fhàg Sinn
(Fail O Ro, How We Departed)
ref. 154
£1.85
Quantity
Fàilte do dh' Eilean Leódhais
(Welcome to the Isle of Lewis)
ref. 409
£1.85
Quantity
Far An Robh Mi'n Raoir
(Where I Was Last Night)
ref. 220
£1.85
Quantity
Farewell To Fiunary
(Slàn Le Fionnairaigh)
ref. 212
£1.85
Quantity
Farewell To Lochaber
ref. 255

£1.85
Quantity
Farewell To Skye
(Soraidh Leis An Àit')
ref. 181
£1.85
Quantity
Farewell To Tarwathie
ref. 252

£1.85
Quantity
Flora MacDonald's Lament
ref. 512

£1.85
Quantity
Flow Gently Sweet Afton
ref. 253

£1.85
Quantity
Flowers Of The Forest, The
ref. 492

£2.50
Quantity
Fo Ghruaimean Cha Bhi Mi'n Diuch
(I Won't Be Sad Today)
ref. 120
£1.85
Quantity
Fower Maries, The
ref. 116

£1.85
Quantity
Galley Of Lorne, The
ref. 216

£1.85
Quantity
Geallach Abuchaidh An Eòrna
(The Moon That Ripens The Wheat)
ref. 246
£1.85
Quantity
Gradh Na H-Òige
(The Young Lad)
ref. 249
£1.85
Quantity
Grannie's Heilan' Hame
ref. 594

£2.50
Quantity
Griogal Cridhe
ref. 111


£1.85
Quantity
Gruagach Dhonn Bhrunail
(The Brown-Haired Lass From Brunel)
ref. 119

£1.85
Quantity
Haste Ye Back
ref. 209


£1.85
Quantity
Heather Island
(Eileen Fraoich)
ref. 144

£1.85
Quantity
Hector The Hero
ref. 244


£1.85
Quantity
Heilan' Air
ref. 136


£1.85
Quantity
Highland Cradle Song, The
ref. 235


£1.85
Quantity
HLI
(Highland Light Infantry)
ref. 391

£2.50
Quantity
Hug Òreann ò rò Gur Toigh Leam Fhìn Thù
ref. 140

£2.50
Quantity
Huntingtower
ref. 195


£1.85
Quantity
Inverness Waltz
ref. 560


£2.50
Quantity
Iolaire Suil Na Greine
(The Eagle With The Yellow-Green Eyes)
ref. 190
£1.85
Quantity
Iona Boat Song, The
(Caol Muile)
ref. 160

£1.85
Quantity
Isle Of Coll, The
ref. 292


£2.50
Quantity
Jacqueline Waltz
ref. 483


£2.50
Quantity
Jessie, The Flower O' Dunblane
ref. 147


£1.85
Quantity
Jock O' Hazeldean
ref. 225

£1.85
Quantity
John Anderson, My Jo
ref. 486

£1.85
Quantity
Kirkconnel Lea
ref. 115

£2.50
Quantity
Kishmul's Galley
ref. 103

£1.85
Quantity
Lady Ann Bothwell's Lament
ref. 227

£1.85
Quantity
Laird O' Cockpen, The
ref. 184

£1.85
Quantity
Lass O' Lowrie, The
ref. 223

£2.50
Quantity
Lassie Wi' The Lint-White Locks
ref. 559

£1.85
Quantity
Lassie Wi' The Yellow Coatie
ref. 399


£1.85
Quantity
Leaving Lismore
(Fàgail Lios Mhòr)
ref. 145

£1.85
Quantity
Leaving Stornoway
(Fàghail Steòrnabhagh)
ref. 125

£1.85
Quantity
Leis An Lurgainn
(With The Lurgainn)
ref. 112

£1.85
Quantity
Lights Of Lochindaal, The
ref. 520

£1.85
Quantity
Loch Leven
(Mo Ghleannan Taobh Loch Lìobhainn)
ref. 143
£1.85
Quantity
Loch Lomond
ref. 239

£1.85
Quantity
Loch Rannoch
ref. 179

£1.85
Quantity
Loch Maree Islands
ref. 549


£1.85
Quantity
Loch Tay Boat Song, The
ref. 124


£2.50
Quantity
Logie O' Buchan
ref. 186


£1.85
Quantity
Lovely Stornoway
ref. 475


£2.50
Quantity
MacGregor's Gathering, The
ref. 538


£2.50
Quantity
Màiri Bhàn Òg
(Mary, Young And Fair)
ref. 173

£1.85
Quantity
Mary Of Argyll
ref. 206


£2.50
Quantity
Mary Of Castlecary
ref. 569


£1.85
Quantity
Massacre Of Glencoe, The
(Mort Ghlinne-Comhainn)
ref. 217

£1.85
Quantity
Mingulay Boat Song
ref. 213


£1.85
Quantity
Mist-Covered Mountains Of Home, The
(Chì Mi Na Mòrbheanna)
ref. 211

£1.85
Quantity
Mo Chailin Dìleas Donn
(My Faithful, Brown-Haired Lass)
ref. 199

£2.50
Quantity
Mo Dhachaigh
(My Home)
ref. 135
£1.85
Quantity
Mo Ghile Mear
(My Gallant Darling)
ref. 230
£2.50
Quantity
Mo Mhàthair
(My Mother)
ref. 605
£1.85
Quantity
Mo Nighean Donn Nam Meall-Shùilean
(My Brown-Haired Lass With The Beguiling Eyes)
ref. 121
£1.85
Quantity
Mo Run Geal Og
(My Fair Young Love)
ref. 128
£1.85
Quantity
Morag Of Dunvegan
(Mòrag a Dùnbheagain)
ref. 180

£1.85
Quantity
Muile Nam Mòr-Bheann
(Mull Of The High Mountains)
ref. 159

£1.85
Quantity
Mull Of The Cool High Bens
(Muile nam Fuar-bheann Mòr)
ref. 109

£1.85
Quantity
My Ain Fireside
ref. 565
£1.85
Quantity
My Dear And Only Love
ref. 251
£2.50
Quantity
My Fair One
ref. 198
£1.85
Quantity
My Love Is Like A Red, Red Rose
ref. 131
£1.85
Quantity
My Nannie O
ref. 500


£1.85
Quantity
My Nannie's Awa'
ref. 232


£1.85
Quantity
Nameless Lassie, The
ref. 164


£1.85
Quantity
Nan Ceadaicheadh An Tide Dhomh
(If Time Would Permit Me)
ref. 122

£1.85
Quantity
Niel Gow's Lament For The Death Of His Second Wife
ref. 156

£1.85
Quantity
Nighean Donn Mo Ribhinn Òg
(My Sweet Auburn-haired Lass)
ref. 597

£1.85
Quantity
O 'S Tu 'S Gura Tu Th' Air M' Aire
(Forever In My Thoughts)
Ref. 592

£1.85
Quantity
O' Gin I Were A Baron's Heir
ref. 163


£1.85
Quantity
O'er The Water To Charlie
ref. 169


£1.85
Quantity
Of A' The Airts The Wind Can Blaw
ref. 508


£1.85
Quantity
Oran Chaluim Sgaire
ref. 189


£1.85
Quantity
Òran Na Maighdinn-mhara
ref. 221


£2.50
Quantity
Piper's Weird, The
ref. 236


£2.50
Quantity
Queen Mary, Queen Mary
ref. 185


£1.85
Quantity
Rhu Vaternish
(Fàilte Rubha Bhaternis)
ref. 126

£2.50
Quantity
Roamin' In The Gloamin'
ref. 552


£1.85
Quantity
Robert Muir's Farewell
ref. 434


£2.50
Quantity
Robin Adair
ref. 537


£1.85
Quantity
Rose Of Allendale, The
ref. 485


£1.85
Quantity
Roslin Castle
ref. 514


£1.85
Quantity
Rothesay Bay
ref. 207


£1.85
Quantity
Row Me Home To Islay
ref. 197


£2.50
Quantity
Rowan Tree, The
ref. 133


£1.85
Quantity
'S e Siabost is Leam
(My Beautiful Shawbost)
ref. 408

£1.85
Quantity
Sands Of Kuwait, The
ref. 461
£2.50
Quantity
Sheiling Maids
(Maighdeanan na h-Airidh)
ref. 256
£1.85
Quantity
Skye Boat Song, The
ref. 182
£1.85
Quantity
Skye Is My Home
ref. 610
£1.85
Quantity
Sine Bhàn
(Bonnie Jean)
ref. 142

£1.85
Quantity
Sound The Pibroch
ref. 117


£1.85
Quantity
South Uist Whaling Song
(‘S Truagh Nach do Dh’fhuirich mi Tioram air Tir)
ref. 107
£1.85
Quantity
Surge Of the Sea, The
(An Ataireachd Àrd)
ref. 104

£1.85
Quantity
Tak' Your Auld Cloak About Ye
ref. 553


£1.85
Quantity
Tam Glen
ref. 545


£1.85
Quantity
Teann A-Nall
ref. 293


£1.85
Quantity
Tha Mo Ghaol A 'Cadal
ref. 257


£1.85
Quantity
Tha Mo Ghaol Air Àird A’ Chuain
(My Love Is On The High Seas)
ref. 139
£1.85
Quantity
Theid Mi Dhachaidh 'Chro Chinn T-Saile
(I Will Return To Kintail)
ref. 612
£1.85
Quantity
There Grows A Bonnie Briar Bush
ref. 165
£1.85
Quantity
These Are My Mountains
ref. 593
£2.50
Quantity
Thou Bonnie Wood O' Craigielea
ref. 534


£1.85
Quantity
Thug Mi Gaol Do'n Fhear Bhàn
(I Gave My Love To The Fair One)
ref. 201

£1.85
Quantity
Tuireadh Iain Ruaidh
(Lament For Red Iain)
ref. 219

£2.50
Quantity
Tiugainn Do Scalpaigh
(Let's Go To Scalpay)
ref. 247

£1.85
Quantity
Uibhist, Mo Gradh
(Uist, My Love)
ref. 608
£1.85
Quantity
Wandering Willie
ref. 496


£1.85
Quantity
Waters Of Kylesku, The
ref. 176


£1.85
Quantity
Westering Home
ref. 175


£2.50
Quantity
When The Kye Come Hame
ref. 509


£1.85
Quantity
Wild Mountain Thyme
ref. 132


£2.50
Quantity
Wild Rose Of The Mountain, The
ref. 234


£2.50
Quantity
Will Ye Gang Tae Kelvin Grove
ref. 149


£1.85
Quantity
Will Ye No Come Back Again
ref. 166


£1.85
Quantity
Woods O' Dunmore, The
ref. 566


£1.85
Quantity
Ye Banks And Braes
ref. 148


£1.85
Quantity
Yellow-Haired Laddie. The
ref. 521


£1.85
Quantity
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement